Wyłączenie diód LED w raspberry PI 3B+

W tym artykule napiszę, jak wyłączyć wszystkie standardowe diody LED z Raspberry PI 3B+ + diodę z kamery.

Do pliku:

/etc/systemd/system/disable-led.service

Dopisujemy:

[Unit]
Description=Disables the power-LED and active-LED

[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
ExecStart=sh -c "echo 0 | sudo tee /sys/class/leds/led1/brightness > /dev/null && echo 0 | sudo tee /sys/class/leds/led0/brightness"
ExecStop=sh -c "echo 1 | sudo tee /sys/class/leds/led1/brightness > /dev/null && echo 1 | sudo tee /sys/class/leds/led0/brightness"

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Następnie, dajemy aby uruchomiał się automatycznie po starcie systemu, więc dajemy:

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable disable-led

Aby uruchomić go już można wpisać:

sudo systemctl start disable-led

Tylko tyle wystarczy, aby nasze raspberry nie miało włączonych diód LED, które mogą przeszkadzać np. w nocy.

Teraz czas przejść do diody na kamerze dedykowanej raspberry, która jak wiemy, ma diodę led.

Wyłączyć diodę LED od kamery możemy następująco:

dopisujemy na końcu pliku:

/boot/config.txt

taką linijkę:

disable_camera_led=1

I robimy reboot naszego raspberry. Po uruchomieniu kamera powinna mieć wyłączoną diodę LED.