Połączenie Azure Sphere z siecią Wi-Fi

Po połączeniu naszego sprzętu z kontem, należy połączyć się z siecią Wi-Fi. A więc do dzieła 🙂

Na początek przygotowywujemy swoją nazwę sieci, oraz hasło.

Następnie znów uruchamiamy Azure Sphere Developer Command Prompt Preview i wydajemy polecenie:

azsphere device wifi add --ssid <nazwa_sieci> --key <HASŁO>

np.:

azsphere device wifi add --ssid MojaSiec--key MojeHasło123

aby zobaczyć, czy się połączył poprawnie, możemy poprzez polecenie:

azsphere device wifi show-status 

Jeżeli przeszło wszystko poprawnie, powinno nam się ukazać wtedy coś takiego:

azsphere device wifi show-status                                                                                             SSID        : MojaSiec                                                                                                      Configuration state : enabled                                                                                                        Connection state  : connected                                                                                                       Security state   : psk                                                                                                          Frequency      : 5180                                                                                                          Mode        : station                                                                                                        Key management   : WPA2-PSK                                                                                                        WPA State      : COMPLETED                                                                                                       IP Address     : 192.168.1.104                                                                                                    MAC Address     : 00:00:00:ff:ff:ff                                                                                                                                                                                                                          Command completed successfully in 00:00:01.7538159.