Sprawdzenie certyfikatu SSL w pliku jak i na stronie www

Za pomocą polecenia openssl sprawdzimy certyikat SSL w pliku jak i na stronie www.

Zaczniemy od certyfikatu na stronie, sprawdzimy to tak:

openssl s_client -connect nazwa_domeny.pl:443 -servername nazwa_domeny.pl

Przykładowy output:

$ openssl s_client -connect linuxsystems.ovh:443 -servername linuxsystems.ovh
CONNECTED(00000003)
depth=2 C = US, O = Google Trust Services LLC, CN = GTS Root R1
verify return:1
depth=1 C = US, O = Google Trust Services LLC, CN = GTS CA 1P5
verify return:1
depth=0 CN = linuxsystems.ovh
verify return:1
---
Certificate chain
 0 s:CN = linuxsystems.ovh
  i:C = US, O = Google Trust Services LLC, CN = GTS CA 1P5
  a:PKEY: rsaEncryption, 2048 (bit); sigalg: RSA-SHA256
  v:NotBefore: Jun 24 02:03:19 2023 GMT; NotAfter: Sep 22 02:03:18 2023 GMT
 1 s:C = US, O = Google Trust Services LLC, CN = GTS CA 1P5
  i:C = US, O = Google Trust Services LLC, CN = GTS Root R1
  a:PKEY: rsaEncryption, 2048 (bit); sigalg: RSA-SHA256
  v:NotBefore: Aug 13 00:00:42 2020 GMT; NotAfter: Sep 30 00:00:42 2027 GMT
 2 s:C = US, O = Google Trust Services LLC, CN = GTS Root R1
  i:C = BE, O = GlobalSign nv-sa, OU = Root CA, CN = GlobalSign Root CA
  a:PKEY: rsaEncryption, 4096 (bit); sigalg: RSA-SHA256
  v:NotBefore: Jun 19 00:00:42 2020 GMT; NotAfter: Jan 28 00:00:42 2028 GMT
...ciąg_dalszy_outputu...
---

Jeżeli mamy plik np. plik cert.crt możemy sprawdzić certyfikat poleceniem:

openssl x509 -in cert.crt -text -noout 

Przykładowy output wygasłego już certyfikatu wildcard dla linuxsystems.ovh wygenerowanego w letsencrypcie:

Certificate:
  Data:
    Version: 3 (0x2)
    Serial Number:
      03:9b:1d:d8:5e:58:8b:f7:e0:2f:b7:35:bf:2f:01:30:1a:5c
  Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
    Issuer: C=US, O=Let's Encrypt, CN=Let's Encrypt Authority X3
    Validity
      Not Before: Jan 19 12:26:07 2020 GMT
      Not After : Apr 18 12:26:07 2020 GMT
    Subject: CN=linuxsystems.ovh
...ciąg_dalszy_outputu...